Zásady vrácení peněz a vrácení zboží – Refunds & Returns policy

Storno objednávky

Všechny objednávky lze zrušit, až do začátku jejího zpracování. Po zahájení procesu balení a přepravy již nelze zrušit.

Vrácení peněz

Vaše spokojenost je naší prioritou číslo 1. Chceme, abyste nakupovali s důvěrou. Proto hrdě nabízíme záruky absolutní spokojenosti, které zajistí, že zboží dostanete včas a jak je popsáno.

Naší nejvyšší prioritou je udělat vám radost, takže každý, kdo nakupuje na honzovyslevy.cz, získává následující záruky:

 • plné vrácení peněz, pokud neobdržíte svou objednávku;
 • plné vrácení peněz, pokud vaše objednávka nedorazí v garantované době (45 pracovních dnů, nezahrnuje zpracování 2-5 pracovních dnů);
 • úplné nebo částečné vrácení peněz, pokud položka neodpovídá popisu nebo je poškozená;
 • plné vrácení peněz, pokud nechcete produkt, který jste obdrželi (ale musíte vrátit položku na vaše náklady a položka musí být nepoužitá).

Plné vrácení peněz není možné za následujících okolností:

 • vaše objednávka nedorazí kvůli faktorům, které máte pod kontrolou (např. zadání nesprávné dodací adresy);
 • vaše objednávka nedorazí kvůli výjimečným okolnostem mimo naši kontrolu (např. neproclení, zpoždění kvůli přírodní katastrofě).

Žádosti o vrácení peněz můžete podat v rámci:

 • 10 pracovních dnů po doručení objednávky;
 • 15 pracovních dnů od zadání vaší objednávky. Můžete to udělat zasláním zprávy na stránce Kontaktujte nás.

Pokud vám bude refundace schválena, bude vaše refundace zpracována a kredit bude automaticky připsán na vaši kreditní kartu nebo původní způsob platby do 14 dnů.

Snadné vrácení

Za vším, co prodáváme, si stojíme. Pokud nejste se svým nákupem spokojeni, můžete jej vrátit a vyměnit nebo vrátit peníze.

Máte právo vrátit svou objednávku do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy jste obdrželi balíček.

Výrobek musí být v nepoužitém stavu a pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi zabalenými součástmi.

V případě osobních důvodů kupujícího, jako je nevyhovující barva/kvalita, změnili jste názor, objednali omylem, atd., jdou náklady na dopravu na zodpovědnost zákazníka.

Pokud je vrácení výsledkem naší chyby nebo vadného produktu, vrátíme vám plnou cenu zboží a poplatky za dopravu.

Jak vrátit položku

Pokud chcete zahájit vrácení, proveďte prosím následující kroky:

 • Pošlete nám prosím fotografii produktů, které jste obdrželi s požadavkem na vrácení, na adresu info@honzovyslevy.cz a my vás provedeme jednotlivými kroky.
 • Vraťte položku na zadanou adresu v odpovědním e-mailu do 10 kalendářních dnů a po odeslání položky nám zašlete sledovací číslo.
 • Měli byste jej vrátit pouze na vaše náklady.
 • Váš nákup nám prosím neposílejte zpět, pokud vás k tomu nevyzveme.

English:

Order cancellation

All orders can be canceled until they are being processed. Once the packaging and shipping process has started, it can no longer be canceled.

Refunds

Your satisfaction is our #1 priority. We want you to shop with confidence. That’s why we proudly offer absolute satisfaction guarantees that ensure you’ll receive your item on time and as described.

Our highest priority is to make you happy, so everyone who shops on honzovyslevy.cz receives the following guarantees:

 • full refund if you don’t receive your order;
 • full refund if your order does not arrive within the guaranteed time (45 business days, not including 2-5 business days processing);
 • full or partial refund if the item is not as described or damaged;
 • full refund if you do not want the product you have received (but you must return the item at your expense and the item must be unused).

Full refunds are not available under the following circumstances:

 • your order does not arrive due to factors within your control (e.g. providing the wrong shipping address);
 • your order does not arrive due to exceptional circumstances outside our control (e.g. not cleared by customs, delayed by a natural disaster).

You can submit refund requests within:

 • 10 business days after the order is delivered;
 • 15 business days since your order was placed. You can do it by sending a message on Contact Us page.

If you are approved for a refund, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within 14 days.

Easy Returns

We stand behind everything we sell. If you are not satisfied with your purchase, you can return it for a replacement or refund.

You have the right to return your order within 10 calendar days starting from the day on you have received your package.

The product must be in an unused condition and in its original packaging, if possible, with all its accessories and all packaged components.

Shipping costs will be the responsibility of the customer in cases of buyer personal reasons, such as didn’t like the color/quality, changed your mind, ordered by mistake, etc.

We will refund the full cost of the merchandise and shipping charges if the return is a result of our error or a faulty product.

How to Return an Item

If you want to initiate a return, please complete the following steps:

 • Please send us a photo of the products you’ve received with the return request to the info@honzovyslevy.cz and we will guide you through the steps.
 • Return the item to the provided address in response email within 10 calendar days and send us the tracking number after you ship the item.
 • You only should return it at your expense.
 • Please do not send your purchase back to us unless we authorize you to do so.